بازاریابی در ژاپن

">

بازاریابی در ژاپن

 

ژاپن در فرودگاه های خودبراى مسلمانان نمازخانه ساخته و افراد غیر مسلمان و شینتو مذهب را نیز مامور کرده اند تا به استقبال نمازگزاران رفته و حتى کفشهاى آنها را نیز جفت کنند !
این یک راه جلب گردشگر مسلمان به کشور است.و درس بزرگی برای کارافرینان که برای جلب مشتری حتی حاضر به جفت کردن کفش مشتری هستند.آیا ما حاضریم برای یک مشتری که به مغازه ما می آید یا جنس ما را می خرد این گونه به او احترام بگذاریم؟.قطعا اگر این احترام باشد اگر جنس یا خدمات ماکیفیت داشته باشد که مشتری وفادار خواهد ماند و اگر خدمات ما بی کیفیت باشد.حداقل تبلیغ منفی نخواهد کرد

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه