داستان دو شکارچی

">

داستان دو شکارچی

🟣 دو نفر شکارچی در جنگلی مورد حمله گرگی واقع شدند.یکی از آن دو به سرعت کوله پشتی و بارش را به زمین گذاشت تا راحت تر بدود.
🔸 دومی گفت :هر چقدر هم خودت را سبک کنی بازهم نمی توانی از گرگ سریعتر بدوی.
شکارچی اول گفت:
من نمی خواهم از گرگ سریعتر بدوم بلکه،فقط می خواهم از تو سریعتر بدوم.
🔵 نتیجه:این است قانون رقابت جهانی.
🔸یک قدم جلوتر بودن از رقیب مساوی است با پیروزی و یک قدم عقب ماندن …

https://www.instagram.com/p/CKZT_TjDAYg/?igshid=17f7wetmah3ik

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه