سرانجام پیروی

">

سرانجام پیروی

✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور
 من معتقدم سرانجام‌کسب و کارهایی که از الگوی شعر:

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

پیروی می کنند در بازار رقابت باقی نخواهند ماند
#فرانگر
#آموزش
#مشاوره
#کسب_و_کار
#بازاریابی_و_فروش

💐💐شاد و پیروز و #فرانگر_باشیم
Www.franegar.ir

 

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه