پنج راه براى عرضه ى کسب و کارتان با بوجه اى کم یا حتى صفر

">

پنج راه براى عرضه ى کسب و کارتان با بوجه اى کم یا حتى صفر

⭕️ پنج راه براى عرضه ى کسب و کارتان با بوجه اى کم یا حتى صفر

۱. قدرت بازاریابى دهان به دهان را نادیده نگیرید. توجه داشته باشید که با مشتریانتان بعد از امضاى قرار داد چگونه ارتباط برقرار میکنید. زیرا این ارتباط مثبت و گرفتن بازخورد خوب، ارزش دو چندان دارد و این رضایت برایتان بازاریابى و جذب مشترى خواهد کرد.
۲. هنگام ساخت وب سایت خود، بهینه سازى آن را فراموش نکنید.
۳.به رسانه هاى اجتماعى توجه داشته باشید. هر پستى که میگذارید باید مرتبط با برندتان و پیام آن باشد.
۴. زمان بگذارید و ببینید چه کسى هستید، مشتریانتان چه کسانى هستند و برند شما چه چیزى را عرضه میکند و بر روى برندتان و پیام آن تمرکز کنید. نوع بازاریابى تان باید با پیام برندتان هماهنگى داشته باشد.
۵.توجه داشته باشید که اقدامتان و شبکه سازیتان با توجه به اکوسیستم کارآفرینى منطقه تان باشد.

مشاوران کسب و کار
#فرانگر
#آموزش
#مشاوره
#کسب_و_کار
#بازاریابی_و_فروش

💐💐شاد و پیروز و #فرانگر_باشیم
Www.franegar.ir
www.instagram.com/franegar.ir

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه