یادداشت همکاری با سازمان بهزیستی

">

یادداشت همکاری با سازمان بهزیستی

✅ یادداشت همکاری با سازمان بهزیستی
در پی دیدار مدیر مجموعه “یک در یک” با معاونت محترم سازمان بهزیستی راههای همکاری فیمابین با بانک قرض الحسنه مهر ایران بمنظور بهره مندی کارکنان آن سازمان از تسهیلات قرض الحسنه مورد بحث و توافق قرار گرفت.
#یک_در_یک
#بانک_قرض_الحسنه_مهر_ایران
#بهزیستی
#محمد_رضا_گیاه_پرور
در پی دیدار مدیر مجموعه “یک در یک” با معاونت محترم سازمان بهزیستی راههای همکاری فیمابین با بانک قرض الحسنه مهر ایران بمنظور بهره مندی کارکنان آن سازمان از تسهیلات قرض الحسنه مورد بحث و توافق قرار گرفت.
#یک_در_یک
#بانک_قرض_الحسنه_مهر_ایران
#بهزیستی
#محمد_رضا_گیاه_پرور

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه