آرشیو دسته

">

ادامه درس های “ایرادات مشتریان ‌و تکنیک های غلبه بر ایراد” ب)توجیه قیمت: ۱۰ ) صراحت گفتن : خریدار...

">توجیه قیمت

ادامه درس های “ایرادات مشتریان ‌و تکنیک های غلبه بر ایراد” ب)توجیه قیمت: ۱۰ ) صراحت گفتن : خریدار...

">

ادامه درس های “ایرادات مشتریان ‌و تکنیک های غلبه بر ایراد” ب)توجیه قیمت: ۵ ) از نظر دوام :...

">توجیه قیمت

ادامه درس های “ایرادات مشتریان ‌و تکنیک های غلبه بر ایراد” ب)توجیه قیمت: ۵ ) از نظر دوام :...

">

ادامه درس های “ایرادات مشتریان‌و تکنیک های غلبه بر ایراد” ب ) توجیه قیمت : فروشنده باید در باره...

">توجیه قیمت

ادامه درس های “ایرادات مشتریان‌و تکنیک های غلبه بر ایراد” ب ) توجیه قیمت : فروشنده باید در باره...

">

  رفع ایرادات از راههای گوناگون امکانپذیراست ولی انتخاب هر راه باید متناسب با وضع و شرایط زمان باشد...

">رفـع ایرادات

  رفع ایرادات از راههای گوناگون امکانپذیراست ولی انتخاب هر راه باید متناسب با وضع و شرایط زمان باشد...

">

  فروشنده ها بهنگام بیان ایراد از طرف خریدار ، باید حداقل دو نکته را در نظر بگیرند :...

">انواع ایرادات

  فروشنده ها بهنگام بیان ایراد از طرف خریدار ، باید حداقل دو نکته را در نظر بگیرند :...

">

لایو اینستاگرام با عنوان : کرونامیتینگ موضوع : سلسله گفتگوهایی پیرامون اقتصاد در بحران کرونا زمان : پنجشنبه ۹۹/۲/۴...

">کرونامیتینگ

لایو اینستاگرام با عنوان : کرونامیتینگ موضوع : سلسله گفتگوهایی پیرامون اقتصاد در بحران کرونا زمان : پنجشنبه ۹۹/۲/۴...