مشاوره پروژه ای

مشاوره پروژه ای :

در این شیوه مشاور در ساعات مشخصی از ماه در دفتر شرکت ، جلسات مشاوره را برگزار و به بررسی راهکارهای افزایش فروش و برنامه ریزی و نظارت و کنترل برنامه ها به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر می پردازد.

نمونه مشاوره های پروژه ای