آرشیو برچسب ها

">

  رفع ایرادات از راههای گوناگون امکانپذیراست ولی انتخاب هر راه باید متناسب با وضع و شرایط زمان باشد...

">رفـع ایرادات

  رفع ایرادات از راههای گوناگون امکانپذیراست ولی انتخاب هر راه باید متناسب با وضع و شرایط زمان باشد...

">

  فروشنده ها بهنگام بیان ایراد از طرف خریدار ، باید حداقل دو نکته را در نظر بگیرند :...

">انواع ایرادات

  فروشنده ها بهنگام بیان ایراد از طرف خریدار ، باید حداقل دو نکته را در نظر بگیرند :...