آرشیو برچسب ها

">

✍️ در قسمت قبل، درباره ارائه پیشنهاد اختصاصی به مشتریان، بر اساس سوابق خرید آنان، صحبت کردیم. در این...

">ارتباط با مشتری در دوره پَسا کرونا (۲)

✍️ در قسمت قبل، درباره ارائه پیشنهاد اختصاصی به مشتریان، بر اساس سوابق خرید آنان، صحبت کردیم. در این...